Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

HDI : Objectives : Σκοποί του Ινστιτούτου

www.hdi.gr

Κύριος σκοπός του Ελληνικού Ινστιτούτου Design είναι η ανάπτυξη επαγγελματικών και φιλικών σχέσεων ανάμεσα στα δημιουργικά στελέχη και η προώθηση της ελληνικής σχεδιαστικής κοινότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Ινστιτούτο Design έχει ως μέλημα την υποστήριξη των μελών του στις σχέσεις τους με όλους τους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την ανάπτυξη στενήs συνεργασίαs με παρόμοιες επαγγελματικές Eνώσεις του κλάδου.

Το Ινστιτούτο προωθεί κάθε είδους σύμπραξη και συνεργασία με συναφείς οργανώσεις και φορείς με κοινούς στόχους, για την αντιμετώπιση και επίλυση, από κοινού, θεμάτων που αφορούν στον ευρύτερο χώρο της οπτικής επικοινωνίας.

Main aspect of the HDI is to create and enforce professional relationships and friendship among creative people and to promote the Greek Design Community abroad. The Hellenic Design Institute has as concern the support of its members, in the creative business environment, their relations with all public and private institutions and organisations. The HDI supports working in collaboration with similar professional unions, in order to achieve common goals, discuss and solve modern objectives in the field of visual communication.